Skip to content

Dagvaarding Hugo de Jonge

Geregeld informeren burgers bij Stichting Corona Onderzoek naar een mogelijke dagvaarding van Hugo de Jonge. De Jonge is zoals bekend demissionair minister van Volksgezondheid. Vanuit zijn functie heeft hij een grote invloed op de maatregelen die de Nederlandse overheid neemt om het coronavirus in te dammen. Mocht een gerechtelijk traject aanhangig worden gemaakt, dan zal geen sprake zijn van een dagvaarding van Hugo de Jonge als persoon. Wel hebben mr. Niels Vanaken en mr. Edo Sweebe eerder een uitgebreide sommatiebrief verstuurd naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze brief is gericht aan Hugo de Jonge en is door veel mensen verspreid via sociale media. Je leest de volledige brief op onze website.

Sommatie brief aan Hugo de Jonge

De sommatiebrief aan Hugo de Jonge is verstuurd namens een aantal (bekende) ondernemers die zich niet langer kunnen scharen achter het huidige coronabeleid. Ook enkele vooraanstaande PCR-deskundigen ondersteunen de inhoud van de brief. In de brief worden sterke twijfels geuit over de wijze waarop het PCR-testen binnen Nederland plaatsvindt. In lijn hiermee worden ernstige vraagtekens geplaatst bij de betrouwbaarheid van de PCR-testresultaten. De betrouwbaarheid van deze testresultaten is van essentieel belang, aangezien zij de basis vormen voor de getroffen corona maatregelen. In de brief aan Hugo de Jonge wordt felle kritiek hierop geuit.

Dagvaarding de Jonge als getuige

In haar reactie geeft het Ministerie aan dat zij geen gevolg geeft aan de sommatie tot staking van het huidig PCR-testbeleid. Om die reden is de rechtbank verzocht een getuigen- en deskundigenverhoor te laten plaatsvinden. Hierbij zal onder meer Hugo de Jonge onder ede worden gehoord. Aan Hugo de Jonge zal de vraag worden voorgelegd waarom hij de PCR-testmethode voldoende betrouwbaar acht. Immers kan de PCR-test enkel een dood ‘brokstukje’ RNA van een virus in het lichaam detecteren. De test detecteert geen infectueus virus. Bovendien kan de PCR-test niet met zekerheid vaststellen of dit gedetecteerd brokstukje RNA van COVID-19 afkomstig is dan wel van een ander verwant virus. Ook kan het brokstukje RNA al weken en zelfs maanden in het lichaam van de betreffende persoon aanwezig zijn. Kortom, de PCR-test toont niet aan of de persoon in kwestie besmet of besmettelijk is, dan wel of deze ziek is of ziek gaat worden. Het feit dat de testlaboratoria op verschillende manieren de PCR-test gebruiken, draagt ook al niet bij aan de betrouwbaarheid van de testresultaten. In ieder geval zou de uitvoering van de PCR-test gepaard moeten gaan met klinisch onderzoek door een arts. Tijdens het getuigen- en deskundigenverhoor zullen PCR-deskundigen hierover hun mening geven. Op basis van de naar waarheid afgelegde verklaringen, zal vervolgens een gerechtelijke procedure worden gevoerd. Hierbij zal de rechtbank worden verzocht om de Nederlandse Staat te bevelen het PCR-testbeleid te staken, dan wel aan te passen. Nogmaals, deze gerechtelijke procedure betreft geen dagvaarding van Hugo de Jonge als persoon.

Dagvaarding Hugo de Jonge

Stichting Corona Onderzoek helpt je

Ervaar jij op persoonlijk of zakelijk vlak nadeel door corona? In dat geval staan de advocaten van Stichting Corona Onderzoek je met juridische zaken bij. Wij vinden het immers belangrijk dat onze fundamentele rechten en vrijheden worden beschermd. Om die reden dragen wij graag ons juridisch steentje bij aan het terugdringen van de corona maatregelen. Dit doen wij onder meer door het voeren van juridische procedures namens corona gedupeerden, het organiseren van campagnes, het verrichten van diepgaand onderzoek en het horen van getuigen. Wil jij ons steunen bij onze activiteiten? Dat kan door te doneren aan Stichting Corona Onderzoek. Via jouw donatie kunnen wij nog meer gedupeerden helpen. Wij stellen je bijdrage erg op prijs!